122. vuosikerta

Historiallisen Aikakauskirjan ohjeet lausunnonantajille

Historiallisen Aikakauskirjan toimitus lukee lehdelle tarjotut artikkelikäsikirjoitukset ja päättää, mitkä lähetetään suoraan vertaisarvioitaviksi, mitä pyydetään mahdollisesti ensin muokattavaksi ja mitä kirjoituksia ei voida julkaista. Vertaisarviot jätetään Open Journals System -alustan (OJS) kautta, osoite ojs.tsv.fi/index.php/haik/ (ongelmatilanteissa yhteys päätoimittajaan ja toimitussihteeriin).

Arviointiprosessissa artikkelikäsikirjoitus lähetetään vertaisarvioitavaksi eli nk. refereekäsittelyyn vähintään kahdelle lausunnonantajalle. Lausunnonantajille ei kerrota artikkelin kirjoittajan nimeä eikä kirjoittajalle vastaavasti kerrota lausunnonantajien henkilöllisyyttä. Myöskään lausunnonantajille ei kerrota toistensa nimiä.

Vertaisarvioinnissa lausunnonantajalta pyydetään vapaamuotoinen lausunto, jossa arvioidaan, onko artikkeli julkaistavissa. Arvioitsija voi suosittaa, että artikkeli a) julkaistaan sellaisenaan tai vähäisin muutoksin, b) julkaistaan muutoksin, jotka eivät edellytä uutta arviointikierrosta, c) tarjotaan julkaistavaksi uudelleen kirjoitettuna, jolloin artikkeli myös arvioidaan uudelleen tai d) ei julkaista. Lausunnot lähetetään lausunnonantajan kanssa sovitun aikataulun mukaan. Tavoiteaika lausunnolle on 6 viikkoa. Kirjoittajille laadituista ohjeista voi tarkistaa, noudattaako artikkeli Historiallisen aikakauskirjan vaatimuksia.

Arvioinnissa on suotavaa ottaa kantaa paitsi esitettyjen faktojen paikkansapitävyyteen myös aiheen tärkeyteen sekä lähteiden ja aikaisemman tutkimuksen tuntemukseen. Arvioinnissa voidaan kommentoida myös tieteellisen kirjoittamisen perusasioita, joita ovat mm. tehtävänasettelun selkeys, otsikon ja sisällön vastaavuus, keskeisten käsitteiden, metodien ja teorioiden määrittely, kirjoituksen rakenteen loogisuus sekä argumentoinnin ja tulkintojen esittämisen havainnollisuus. Arvioitsija voi suosittaa ja ehdottaa muutoksia.

Toimitus toivoo saavansa lausuntoja, jotka ovat puolueettomia ja rakentavan kriittisiä. Kirjoittajalle osoitettava palaute voi olla suorapuheista, mutta sen on oltava asiallista ja kirjoittajan tyyli huomioon ottavaa. Tulkintaeroavaisuudet eivät ole virheitä. On eettisesti korrektia käsitellä toisen kirjoittajan tekstiä niin kuin toivoisi omaansa käsiteltävän.

Lausunnot eivät sido toimituksen julkaisupäätöksen tekemistä, vaan ratkaisun tekee aina toimitus. Toimitus voi myös esittää kirjoittajalle lisää muutosohjeita. Mikäli artikkeliin toivotaan vähäisiä muutoksia tai uudelleenkirjoittamista, kirjoittajan tulee lähettää uuden artikkeliversion mukana saate, jossa hän ottaa kantaa refereiden esittämiin muutoksiin ja kertoo miten on ottanut kommentit huomioon. Jos kaksi lausunnonantajaa esittää samasta kirjoituksesta poikkeuksellisen ristiriitaista palautetta, toimitus voi pyytää uuden lausunnon kolmannelta asiantuntijalta.

Lausunnonantaja sitoutuu vaitiolovelvollisuuteen. Hän ei saa käyttää hyväksi artikkelikäsikirjoituksessa esitettyjä tietoja eikä paljastaa niitä muille. Arvioitsija saa toki mainita ansioluettelossaan ja muissa vastaavissa yhteyksissä, että hän on toiminut lausunnonantajana Historialliselle Aikakauskirjalle.

Vertaisarviointi on yleinen käytäntö varmistaa julkaistavien kirjoitusten korkea tieteellinen taso. Arviointitehtävä on vastuullisuutensa ja asiantuntevuutta vaativan luonteensa vuoksi tärkeä luottamustehtävä ja arvostettu ansio jokaiselle, jolta sitä pyydetään ja joka sen ottaa vastaan.